Ważne Ptasia grypa przedostała się do Czech. Wojewoda Wieczorek podał nowe wytyczne. O czym trzeba wiedzieć?

Ptasia grypa nadal sieje spustoszenie, tyle że już za granicami naszego kraju. W Rychwałdzie stwierdzono ją w drobiu hodowlanym. W efekcie wojewoda wydał rozporządzenie również dla naszego regionu, bo czeska miejscowość znajduje się nieopodal okolicznych miejscowości. Sternik województwa wyjaśnił również, co z zakazem wstępu na Łężczok i polder Buków po 25 maja.

Ptasia grypa przedostała się do Czech. Wojewoda Wieczorek podał nowe wytyczne. O czym trzeba wiedzieć?
Wojewoda Jarosław Wieczorek był zmuszony wydać drugie rozporządzenie, bo ptasią grypę stwierdzono w czeskiej miejscowości mieszczącej się nieopodal polskiej granicy, więc zagrożenie dotyczy także naszego regionu (fot. ŚUW)

Wojewoda Jarosław Wieczorek wydał drugie rozporządzenie w sprawie ptasiej grypy po tym, jak w Rychwałdzie, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina stwierdzono wysoce zjadliwą ptasią grypę podtypu H5N1 w drobiu hodowlanym.

W efekcie strefą objętą zakażeniem objęto: Rybnik, powiaty – raciborski (za wyjątkiem Chałupek) i wodzisławski (poza Gorzyczkami, Uchylskiem, Łaziskami, Godowem, Gołkowicami i Skrbeńskiem) oraz gminy cztery gminy w powiecie rybnickim: Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany. Obszar zagrożony to z kolei: Chałupki, Gorzyczki, Uchylsko, Łaziska, Godów, Gołkowice i Skrbeńsko. I tam staną tablice z napisami: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – obszar zagrożony”. Zmiany obowiązują do 8 czerwca.

Takie znaki stoją zresztą już w regionie po tym, kiedy ptasią grypę stwierdzono na terenie polderu Buków w Roszkowie i rezerwacie przyrody Łężczok w gminie Nędza. W obu przypadkach choroba zaatakowała mewy śmieszki. Więcej o bieżącej sytacji: Ptasia grypa zabiła już 3 tysiące ptaków na terenie Łężczoka i polderu Buków i Rzecznik nadleśnictwa o ptasiej grypie w Łężczoku: to dla nas bolesna sytuacja.

Wojewoda w drugim rozporządzeniu doprecyzował, że wcześniejsze zmiany obowiązują tylko do 25 maja. Zniesiony zostaje więc także zakaz wstępu na teren Łężczoka i polderu Buków. O innych zakazach piszemy TUTAJ, a te od 26 maja będą obowiązywać jedynie w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

ZOBACZ TAKŻE: Czy ptasia grypa jest zagrożeniem dla człowieka?

Wojewoda doprecyzował, że na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób: uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 • niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 • w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;
 • w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób zabezpieczenie paszy, ściółki i wody przed kontaktem z dzikimi ptakami;
 • posiadaczowi zwierząt: prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie; zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

A na obszarze zagrożonym:

 • przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym;
 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

TUTAJ pełna treść rozporządzenia wojewody śląskiego (kliknij aktywny link)

Ludzie

Jarosław Wieczorek

Wojewoda Śląski

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].