Wysoce zjadliwa ptasia grypa. Nakazy i zakazy dla posiadaczy i hodowców ptaków [LISTA]

W strefie objętej zakażeniem na terenie zbiornika wodnego Polder Buków oraz na terenie rezerwatu przyrody Łężczok, wprowadzone zostało czasowe ograniczenie wstępu dla osób i wjazdu pojazdów. Obowiązywać będzie do 25 maja.

Wysoce zjadliwa ptasia grypa. Nakazy i zakazy dla posiadaczy i hodowców ptaków [LISTA]
Zakazem objęte są również loty gołębi.

Polder Buków obejmuje następujące zbiorniki: nr 670 Buków I, nr 008 Buków II, nr 007 Odra I i Odra III, nr 627 Roszków, nr 607 Roszków Bobrowy, nr 606 Roszków Nowy, nr 656 Srebrniok, nr 622 Podtorowy Kalny.

Wojewoda Śląski wyznaczył strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), obejmującą następujący obszar:

 • miasto na prawach powiatu Rybnik;
 • powiat raciborski (wszystkie gminy);
 • powiat wodzisławski (wszystkie gminy);
 • gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany w powiecie rybnickim.

W strefie objętej zakażeniem wojewoda nakazuje:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);
 • niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego.

posiadaczom zwierząt:

 • prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
 • niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
 • zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Ponadto w strefie objętej zakażeniem wojewoda zakazuje:

 • przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Uwaga: zgodnie z informacją uzyskaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim zakazem objęte są również loty gołębi.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].